OFERTA

 • Rzeczoznawstwo maszyn, urządzeń, pojazdów oraz BHP i ppoż.
  • MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW
   • Badanie stanu bezpieczeństwa oraz ocena stanu technicznego.
   • Prowadzenie oceny zgodności z dyrektywami UE (zasadnicze wymagania) – opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn, deklaracji zgodności.
   • Prowadzenie oceny dostosowania maszyn do minimalnych wymagań.
   • Opracowywanie raportów technicznych oraz deklaracji zgodności.
   • Opracowywanie instrukcji obsługi i eksploatacji.
   • Opracowywanie raportów z wyceny i operatów szacunkowych.
   • Doradztwo lub pośrednictwo w obrocie składnikami technicznego majątku ruchomego.
  • BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PPOŻ
   • Ocena zagrożeń na stanowisku pracy.
   • Ocena ryzyka zawodowego.
   • Przegląd stanowisk pracy.
   • Prowadzenie postępowania powypadkowego.
   • Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie.
   • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
   • Ocena zagrożenia wybuchem (ATEX).
   • Opracowywanie oceny ryzyka wybuchu, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (ATEX).
 • RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH I MAJĄTKOWYCH
  • Badanie i pomiary parametrów wyjściowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
  • Wycena wartości rynkowej rzeczy ruchomych do kupna-sprzedaży, leasingu, zabezpieczenia kredytu, windykacji, spadku i zobowiązań podatkowych.
  • Szacowanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych do amortyzacji bilansowej i podatkowej, wartości rzeczywistej, itp.
  • Wycena wartości godziwej składników aktywów na potrzeby fuzji, upadłości przedsiębiorstw oraz przepływów kapitałowych.
 • Szkolenia
  • Kursy i instruktaże specjalistyczne przygotowujące do egzaminów na uprawnienia D i E w grupie elektrycznej, cieplnej i gazowej.
  • Instruktaże oraz szkolenia okresowe z dziedziny bhp oraz ochrony ppoż.
  • Techniczne kursy i seminaria w dziedzinie wdrażania nowych przepisów oraz doskonalenia kadr.
 • Egzaminy
  • Egzaminowanie oraz wydawanie świadectw kwalifikacyjnych osobom na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) maszyn, urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w grupach: elektrycznej, cieplnej oraz gazowej. Wnioski egzaminacyjne do pobrania w zakładce dokumenty lub TUTAJ