Cele firmy

Celem SIMP jest:

 • Działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
 • Tworzenie forum wymiany informacji w dziedzinie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych w kraju i świecie
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców w tych dziedzinach
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków SIMP
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych
 • Troska o zabytki techniki i kultury materialnej
 • Dbałość o ochronę środowiska naturalnego
 • Propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich

Sposoby realizacji założonych celów:

 • Popieranie twórczości naukowo-technicznej
 • Nadawanie uprawnień zawodowych
 • Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo - technicznymi w kraju i za granicą
 • Współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii
 • Prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w dziedzinie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania
 • Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo - technicznych w kraju i za granicą
 • Ułatwianie startu zawodowego młodym inżynierom i technikom oraz otaczanie opieką seniorów stowarzyszenia
 • Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjno – turystycznych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej
 • Zakładanie i prowadzenie domów mechanika
 • Przyznawanie odznak, nagród i wyróżnień
 • Tworzenie funduszy stypendialnych i udzielanie wszechstronnej pomocy koleżeńskiej

Źródło: STATUT SIMP obowiązujący od 20.01.2018.